image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > O škole

O škole

Historie ZŠ T. G. Masaryka Fulnek

Město Fulnek má stejně jako jiná města svou nenapodobitelnou atmosféru. Ve vzácné shodě se zde spojila kamenná krása historie s moderní současností a přírodou. Fulnek je jedno z mála měst, které má zachováno mnoho dokladů svého hmotného a duchovního vývoje. Jsou to nejen kulturní památky vysoké umělecké hodnoty, které dokazují význam města v dávných dobách, ale také významné budovy z hlediska kultury a vzdělanosti. Mezi ně řadíme i bývalou dívčí obecnou a měšťanskou školu, dnes základní školu T. G. Masaryka.

První informaci o vzniku nové školy se dozvěděli fulnečtí občané od okresního inspektora Antonína Blaschkeho 1. 9. 1893. Přestože v tehdejší době nebyla téměř žádná mechanizace, byla stavba dokončena 13. 9. 1895. Tehdy se jednalo o jednopatrovou budovu dívčí školy.

V roce 1905 byla budova zvýšena o 2. poschodí a sloužila jako měšťanská škola. Pohlédneme-li trochu pozorněji na budovu školy, spatříme, že pod okny jsou do ornamentu zasazeny iniciály písmena „F“, což dokladuje, že škola byla postavena za tehdejšího panovníka císaře Františka Josefa I. Projektantem a stavitelem této budovy byl fulnecký občan Moric Klumpner. Škola byla v tehdejší době bez zahrady a hřiště. Kolem školy byl pouze malý školní dvůr.

Vznik ČSR v r. 1918 se stal začátkem nových dějin českého školství ve Fulneku. Na žádost českých rodičů povolilo předsednictvo moravské zemské vlády a zemské školní rady výnosem z 28. července 1919 českou jednotřídní obecnou školu.  Z důvodu nedostatku vhodných prostor bylo nařízeno, aby byla uvolněna tělocvična v budově školy, a kvůli vzniklým potížím s vedením školy byl zahájen školní rok této české jednotřídky až 16. září 1919. Začátkem roku 1920 byla přemístěna do nově upravené místnosti ve Sborové ulici. Tato budova sloužila až do roku 1945 jako německá dívčí měšťanská škola.

Po válečných událostech roku 1945 byl Fulnek více než ze 70 % zničen. Škola naštěstí zůstala téměř nepoškozená, proto zpočátku sloužila nově vzniklému národnímu výboru a četnické stanici. Školní rok 1945/46 byl zahájen 1. září 1945. Zatímním řídícím na obecné škole byl učitel Josef Kubáč. V roce 1946 měla tato obecná škola 139 žáků ve třech třídách. Po odchodu řídícího učitele J. Kubáče na měšťanskou školu v roce 1947 vystřídali se ve vedení správy této obecné školy učitelé Marie Pavelková, Štěpán Řihánek, Růžena Kohoutová a Stanislav Lankočí.  Měšťanská škola byla na České ulici (dnešní ZŠ J. A. Komenského) vybudována v roce 1924, jednalo se o první českou školu ve městě.

Během let se postupně rozrůstal počet tříd, až se postupně obsadil celý prostor školy. V přízemí však zůstala do roku 1949 ještě pokladna Místního národního výboru, v letech 1948 – 1951 tu byla třída hudební školy, dále byt školníka, školní jídelna a družina mládeže. Budova školy sloužila z počátku jako obecná národní škola. Nový školský zákon v roce 1953 sloučil samostatnou obecnou školu a měšťanskou školu v jedinou osmiletou střední školu. Ředitelem školy byl jmenován učitel Antonín Mucha. Tato nová organizace trvala až do roku 1960, kdy došlo k rozdělení dosavadní osmiletky, tehdy již s 23 třídami, na dvě samostatné devítileté školy.

Ředitelem devítiletky na ulici Rudé armády – dnešní ZŠ T. G. Masaryka - byl jmenován tehdejší zástupce ředitele Josef Kubáč, ředitelem devítiletky na České ulici zůstal Antonín Mucha, škola měla 454 žáků.

S postupným rozvojem města ve škole přibývalo dětí, pro které scházely učebny. Do škol se začala prosazovat polytechnizace (výuka pozemků a dílen). Ve školním roce 1967/68 dosáhl počet žáků ve škole 530, škola měla 18 tříd. Rozdělením škol vznikla potřeba vystavět nové dílny, což souviselo se zajištěním nového pozemku. Tyto požadavky byly realizovány v letech 1961- 1962, kdy byla vystavena nová dílna a šatny. Přesto přetrvával nedostatek prostor.

Pro zlepšení situace dostala škola k dispozici bývalý hostinec „Na Slezsku“ (dnešní Relaxko).  Tady se přestěhovala školní jídelna, družina mládeže a některé třídy, další třídy byly zřízeny v prostorách bývalé zvláštní školy (dnešní správní budova Technických služeb). V roce 1973 byla zavedena nová elektroinstalace a opravena fasáda včetně nátěru oken a dveří.    

S velkým nárůstem počtu dětí vznikla potřeba nové tělocvičny. Výstavba byla zahájena na podzim roku 1974 na místě bývalé pánské stodoly. Slavnostně byla otevřena téměř po čtyřech letech 14. 5. 1978. Součástí přístavby bylo i vybudování cvičné školní kuchyně s vybavením a sociálního zařízení svépomocí v akci Z za 1,5 mil. Kč.

V tomto roce ukončil své působení ve funkci ředitele Josef Kubáč a na jeho místo nastoupila Alena Dušková.

Z myšlenek končícího Josefa Kubáče:

Abychom si zamilovali kraj, nestačí jej jen zhlédnout, ocenit jeho krásy, ale je třeba se s ním sžít, je třeba v něm prožít kus života, je třeba se zúčastnit práce na jeho budování a zkrášlení, aby vešel do krve a dřeně kostí. 33 let jsem prožil v milém městečku Fulneku…. A tak jsem se s městem sžil, že se cítím Fulnečanem a nechybí mi rodná Haná, kde pole rodí zlatě…. Mám za to, že prožíváme ve městě blažený věk, o kterém Komenský snil, když psal, že není možno, „aby nějací soukromníci na soukromý prospěch poklady hromadili, nýbrž aby všichni na celé zemi pracovali, jedli, odívali se a radostně trávili svůj život.“… Nechť potomci v tomto započatém díle a úsilí pokračují.

V roce 1978, kdy uplynulo 60 let od vzniku ČSR, byla v 27. 10. před nově vybudovanou tělocvičnou zasazena pamětní lípa – symbol české státnosti. Doplnila tak dříve vysazenou lípu v roce 1968 u příležitosti 50. výročí.

Roku 1983/84 byla ředitelkou školy jmenována Zdenka Jakubcová, kterou v roce 1991/92 vystřídal Milan Raška. Stále trvající nedostatek prostor pro umístění jednotlivých tříd a nevyhovující podmínky pro výuku žáků daly podnět k zahájení přístavby školní budovy v roce 1992. V květnu 1993 byl objekt téměř dokončen a u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky města Fulneku byl dne 29. 5. slavnostně předán k užívání. Škola tímto získala moderní pavilon se 14 učebnami a odbornými pracovnami a byla plynofikována. V té době navštěvovalo školu 362 žáků v 15 třídách, ke škole patřila ještě třída v MŠ Děrné. Vybavení školy a složení pedagogického sboru umožnily bohatou nabídku mimoškolních aktivit, žáci navštěvovali kroužky – keramický, historický, zdravotnický, pohybově relaxační, přírodovědný, počítačových her, programování, matematický, divadelní, sportovní, pěvecký a kroužek odbíjené.

Dne 18. 5. 1996 byla před školou slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka.

V roce 1997 postihla město povodeň, která zaplavila všechny sklepy ZŠ, kotelnu a také školu ve Stachovicích. Došlo k narušení statiky školní budovy ve Fulneku. V dubnu 1998 bylo zahájeno odstraňování následků povodní, které si vyžádalo náklady ve výši 2,8 mil. Kč. Ke konci školního roku 1998/99 bylo pro nízký počet žáků zrušeno pracoviště v Děrném.

Byl zhodnocen skutečný stav staré budovy ZŠ ve Fulneku a na základě stavebně – technického průzkumu byla zpracována projektová dokumentace pro následnou opravu a rekonstrukci krovu, oken a fasády této významné budovy.

Jedním z důležitých mezníků historie školy se stalo 1. září 1999, od tohoto dne nese škola čestný název ZŠ T. G. Masaryka. Na konci školního roku 2000/2001 byly zahájeny opravy staré budovy školy - výměna starých krovů, položení nové střešní krytiny - v hodnotě 1,88 mil. Kč. V roce 2002 k 30. 6. skončila výuka ve škole ve Stachovicích.

V roce 2002 byla zahájena a ukončena první etapa celkové rekonstrukce budovy včetně rekonstrukce tělocvičny a během prázdnin 2002/2003 proběhla generální oprava fasády staré budovy (kromě jižní části), byla vyměněna okna, římsy a svody v hodnotě 2,248 mil. Kč. Byla také položena nová podlaha v tělocvičně za 617 tisíc Kč.  Škola tak získala opět svou původní krásu.

K 150. výročí narození T. G. Masaryka se uskutečnilo 7. března 2002 odhalení pamětní desky, která sděluje, že tato vzdělávací instituce nese čestný název “Základní škola T. G. Masaryka“.

K 1. 1. 2003 přešla škola do právní subjektivity, zřizovatelem školy je město Fulnek.

K 1. 8. 2004 ukončil své dlouholeté působení ve školství Milan Raška a do funkce ředitelky byla jmenována Anna Kolovratová.

Ve školní kronice jsou zaznamenána slova Milana Rašky:

Po 13 letech končím s prací ředitele školy a po 40 letech pedagogické činnosti odcházím do důchodu. Mohu s uspokojením připomenout, že za tuto dobu se uskutečnilo mnoho výrazných změn – byla provedena přístavba nové budovy, opravena fasáda staré školy spojená s výměnou oken, vyměněn plot kolem celého areálu školy, vybudována výdejna stravy s jídelnou, vyměněna podlaha v tělocvičně….

Kromě těchto materiálních změn došlo i ke změnám ve výuce směrem k individuálnímu přístupu k žákům, k projektovému vyučování, k metodám moderního vyučování a k rozvoji zájmu žáků.

Mezi důležité události patří také udělení čestného názvu „ZŠ T. G. Masaryka“ v roce 1999 a odhalení busty T. G. Masaryka v roce 1996. Přeji svým pokračovatelům mnoho úspěchů a radosti. Ať jim škola vydrží ještě velmi dlouho!

K 1. 9. 2007 byla k Základní škole T. G. Masaryka přičleněna Mateřská škola U Sýpky včetně elokovaných pracovišť – MŠ Děrné, MŠ Jerlochovice a MŠ Stachovice. Celkem šlo o sedm oddělení se 169 dětmi.

Pokračovaly opravy na budově ZŠ – statické zpevnění schodiště, výměna oken na jižní straně.  Postupně pokračovaly rekonstrukce a opravy:

  • v roce 2006 byla zřízena a vybavena druhá počítačová učebna a multifunkční učebna s interaktivní tabulí
  • v roce 2007/08 byla zahájena celková rekonstrukce elektroinstalace, dokončena oprava fasády staré budovy na jižní straně, současně bylo vybudováno nové hřiště, které bylo slavnostně otevřeno 1. 9. 2008 za účasti představitelů města a hostů, mezi nimiž byla milým hostem naše bývalá žákyně a tehdy účastnice olympijských her v Pekingu Petra Kvitová.
  • v roce 2008/09 byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace za 2 mil. Kč, z prostředků Sdružení rodičů byla zřízena plocha s průlezkami a dalšími herními prvky v hodnotě 60. 000. -, dále byla vyměněna okna a dveře MŠ Děrné, opraveno oplocení MŠ Děrné, v tomto roce došlo k obnovení družebních styků se základní školou v Sučanech
  • v roce 2009/10 bylo zřízeno a vybaveno druhého oddělení MŠ v Jerlochovicích, modernizována školní kuchyně v MŠ U Sýpky a školních výdejen na všech pracovištích, byly opraveny podlahy a krovy MŠ Děrné, oprava komína v MŠ Stachovice
  • v roce 2010/11 došlo k zateplení, výměně oken a plynofikaci v MŠ Jerlochovice, byl zahájen projekt EU Peníze školám a v jeho rámci byla základní škola vybavena interaktivními tabulemi a notebooky pro učitele
  • proškolování, tvorba digitálních učebních materiálů – částka cca 2 mil. Kč ,  z  prostředků Sdružení rodičů byl zbudován přístřešek pro školní družinu
  • v roce 2011/12 byly na ZŠ z prostředků ROP modernizovány jazyková a přírodovědná učebna včetně kabinetu a pořízeny interaktivní tabule za 3,338 mil. Kč, ve školní jídelně jsme si začali vybírat z nabídky dvou jídel
  • v roce 2012/13 byla opravena 1. větev stupaček a sociálních zařízení, dále byla opravena betonové plochy u hřiště ZŠ a schody z Mlýnské ulice a zřízena herní plocha pro ŠD
  • v roce 2013/14 bylo vybudováno zateplení a vyměněna okna v MŠ Stachovice, opravena 2. větev stupaček a sociálních zařízení ZŠ, dále byl zakoupen schodolez pro žákyni se zdravotním postižením a bylo zřízeno a vybaveno třetí oddělení školní družiny
  • v roce 2014/15 byl v MŠ Děrné zhotoven nový krov, došlo k jejímu zateplení, rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů vody, byla vybudována plynofikace a zřízena tělocvičny, v ZŠ byly opraveny podlahy a školní jídelna byla vybavena novým nábytkem

V roce 2008/09 jsme z podnětu ředitelky školy obnovili družební styky se základní školou v Sučanech, ty byly zahájeny v roce 1975, ale v devadesátých letech byly přerušeny. Začal čas každoročních návštěv obou fulneckých škol v Sučanech a návštěv sučanských dětí u nás ve Fulneku. Vzájemná setkání dětem nabízejí sportovní soutěžení, poznávání historie a současnosti obou obcí a jejich okolí, pedagogům pak výměnu zkušeností a inspiraci pro pedagogickou práci.

Škola měla také od roku 1966 partnerskou školu ve slovinském Ljutomeru, poslední záznamy v kronice o návštěvě jsou z roku 1976.

Školu navštěvují z více než 50 % žáci dojíždějící z částí Fulneku a spádových obcí – Kujav a Hladkých Životic.

Škola poskytuje všeobecné vzdělání s využitím moderního vybavení, důraz klademe na výuku informatiky.

Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogů v oblasti moderních metod, polovina z nich se stala absolventy kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Škola v průběhu školního roku 2013/2014 pokračovala v několika projektech a do dalších se zapojila.

Jedná se o projekt Ostravské univerzity – pedagogické fakulty “Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“. Tento projekt byl zahájen v roce 2010 a zahrnuje proškolení pedagogických pracovníků ve vzdělávacím programu Žákovské počítačem podporované experimenty na ZŠ z fyziky, přírodopisu s rozšířením o environmentální výchovu, dále vybavení školy měřicími přístroji pro žákovské pokusy a notebook pro práci učitele. Škola získala dva notebooky pro žáky. V současné době je ve fázi udržitelného rozvoje do roku 2017.

Nově jsme se zapojili jako partnerská škola SZTŠ v Novém Jičíně do projektu NatTech -  Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK zaměřeného na rozvoj přírodovědných a technických oborů. Projekt je koncipován jako řada vzdělávacích programů. Žáci se zúčastňují netradiční výuky v objektech Dolní oblasti Vítkovic, na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci nebo absolvují výuku v nově vybudovaných učebnách, laboratořích a dílnách na SZTŠ  v Novém Jičíně. Na této škole pracovali naši žáci také v přírodovědném a technickém kroužku. Součástí práce v kroužcích byly exkurze, návštěvy památek a expozic, např. hvězdárny, ZOO, vodního mlýna, úzkokolejky a muzea v Mladějově.

V rámci projektu Němčina nekouše byla ve škole metodou jazykové animace realizována motivační výuka zástupcem společnosti Tandem Plzeň, Koordinačního centra česko–německých výměn mládeže.

Využili jsme také projektu Věda do škol, v rámci kterého Univerzita Palackého nabízí výjezdní populárně – naučné přednášky, workshopy nebo exkurze, které žáků představují nejnovější poznatky a zajímavosti z oblasti vědy a výzkumu.

Škola rozvíjí schopnosti dětí v mimoškolních činnostech např. v keramickém, dramatickém, pěveckém, počítačovém kroužku, v kroužku pohybových a míčových her, anglického jazyka a rukodělných prací – anglického jazyka.

Pro vytvoření příjemného prostředí ve škole žáci z druhého stupně spolu s paní učitelkou Sabinou Svobodovou zkrášlili chodby a jídelnu školy malbami tematicky zaměřenými např. na postavy z večerníčků, vývoj člověka, divy světa, zdravou výživu. V rámci projektu Barevné malování zpestřili betonovou plochu školního dvora o herní prvky – „skákací panáky „. Snad i to bylo podnětem pro vedení města, které požádalo o výtvarné zpracování autobusových zastávek ve Fulneku a jeho částech, kde se naši žáci podíleli na vymalování zastávek ve Stachovicích, Vlkovicích a v samotném Fulneku. Tím navázali na dříve realizovanou výmalbu podchodu, tzv. „myší díry“, pod mostem u lékárny.

Život ve škole je pestrý také díky mnoha projektům, které probíhají v rámci celé školy, mezi třídami nebo mají podobu třídních projektů. Snažíme se do nich  zapojit i rodiče a zvýšit tak jejich zájem o dění ve škole a dosáhnout tak jejich neformálních setkání s učiteli.